Start

                  Välkommen till Kulturarv Djurhamn!

 

Vi sprider kunskap om Djurhamn, örlogshamn under Vasatid och en viktig maritim mötesplats under

stormaktstiden fram till rysshärjningarna 1719.

 

Vi är en hembygdsförening vars basverksamhet utgörs av aktiviteter och events, ofta med anknytning till vår historia.

 

Därutöver verkar vi aktivt för att utveckla vår lokala besöksnäring med en hållbar inriktning i siktet. Detta för att kunna ta emot besökare med ett långsiktigt perspektiv för näringsliv och boende.

 

Vi behöver en brygga för passagerartrafik, ett vandrarhem för backpackers, en bygdegård för historiska måltider

och mindre bygdespel och vi vill utveckla Sjöhistoriska Stigens uppskyltade tre promenadslingor till ”Marinmuseum Djurhamn”, ett utemuseum som berättar vår historia.Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn kallar till ordinarie
föreningsstämma.
Datum/tid: lördagen den 6 april 2019, klockan 15:00
Plats: Djurö Kulturhus

Dagordning


1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Val av två̊ personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två̊ rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår
23. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års föreningsstämma
24. Presentation av styrelsens budgetförslag
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor
26. Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen som skriftligen meddelats styrelsen före
januari månads utgång
27. Föreningsstämmans avslutande


Handlingar

Dagordning


Årsberättelse 2018 (publiceras snart)


Verksamhetsplan 2019 (publiceras snart)

         

      Vi bjuder på förfriskningar och förplägnad!


Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar!


      Styrelsen Kulturarv Djurhamn 


Publicerad den 23 mars 2019

Föreningen Kulturarv Djurhamn 

Högmalmsvägen 1

139 73 Djurhamn

Epost: info@djurhamn.eu

Tel. 0731-566 342

Organisationsnummer: 802519-3924

Bankgiro nummer: 631-5600

Swish nummer: 123 306 89 39

Copyright © 2018 Kulturarv Djurhamn

Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt och

vill skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Föreningen är öppen for alla, oavsett bakgrund.

Intresset for kulturarvet är drivkraften i engagemanget för bygden.

Har möts alla generationer.

Följ oss på Facebook

Facebook