DJURHAMN

Mötesplats

DJURHAMN

De fyra öarna

Förr i tiden var Skepparön, Djurö, Vindö och Skarpö fyra separata öar. Smala vattendrag skilde Skepparön från Djurö, 
Djurö från Vindö och Vindö från Skarpö. Genom landhöjningen, cirka en halv meter per hundra år, bildar dessa fyra öar i dag ett enda sammanhållet landstycke. Hela området bjuder på historiska upplevel ser såväl som skärgårdens dramatiska och vackra naturscenerier.

Kartan föreställer de fyra öarna med de gamla segellederna till och från Stockholm och Vaxholm inritade. Den äldsta gick genom Vindö strömmar, längs Vindös västsida. År 1616 utstakades leden norr om Vindö, genom Gällnö port. Sjöfararna fortsatte dock att använda den gamla leden under lång tid.

INNEHÅLL

 • De fyra öarna
 • Skepparön
 • Djurö
 • Djurö genom 500 år
 • Djurhamn på Djurö
 • Vindö
 • Skarpö
 • Kulturmiljövårdens intressen
 • Vasakungarnas Djurhamn
 • Marinmuseum Djurhamn en vision
 • ...

Kulturmiljövårdens intressen

Riksintresseområde

   är ett område som är viktigt att skydda ur nationell synvinkel och som man därför ska ta särskild hänsyn till i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för landets riksintresseområden.

Kulturmiljö
   kan omfatta landskap, vägar, fornlämningar och byggnader som bär sammanhängande spår av människors liv och arbete.
Byggnadsminne
   är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom be slut av länsstyrelsen. En byggnadsminnesförklaring kan ge ägaren rätt till statligt stöd för att underhålla och sköta byggnaden.

Något registrerat byggnadsminne finns inte på Djurö. Gamla kyrkor åtnjuter dock automatisk skydd utan att det krävs registrering.

Fornlämningsområde

   är ett område med lämningar efter människors verksamhet under forna tider och som är varaktigt övergivna. Skyddet av fornlämningar är reglerat i kulturminneslagen. Det är länsstyrelsen, inte kommunen, som har ansvar för ett fornlämningsområde och som kan ge tillstånd till arkeologisk undersökning. Enligt lagen är det markägaren, eller exploatören, som ska stå för kostnaderna för detta.

   På Skepparön finns ett outforskat fornlämningsområde med ett antal husgrunder, en stensatt brunn samt en terrassanläggning med väg till en forntida kajanläggning.

   På Djurö är den forna hamnen ett registrerat fornlämnings område.

   Den mest synliga fornlämningen i området utgörs av en sten rad i Eriksbergsskogen som har tolkats som resterna från ett medeltida bryggfundament. Stenarna ligger vid en uppgrundad mar, dvs en skyddad vik med smalt inlopp som idag ligger cirka 200 meter nordost om Djurhamns nuvarande strand och innersta del. Inom området finns även en ödekyrkogård som finns utmärkt på kartor från 1630-talet.

   Djurhamns sjöbottens nuvarande vattenområde som är skyd dat av fornminneslagen har ännu inte undersökts av expertis. Under den senare delen av 1900-talet har sportdykare tagit upp ett stort antal föremål från bottnen varav många har överlämnats till Sjöhistoriska museet. Av dessa finns omkring hundra föremål bevarade i statlig ägo.